Loading...

Regulamin

Regulamin

I DEFINICJE

 1. 1. Poprzez Dane Osobowe rozumie się informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP, adres E-Mail.

 2. 2. Przez Fundację rozumie się właściciela strony tj. Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4 Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4 NIP 7792415009, REGON 302485268, Rejestr KRS 0000470749, Wpis do Rejestru Stowarzyszeń pod datą 19 lipca 2013 r.

 3. 3. Poprzez Regulamin rozumie się niniejszy dokument prawny określający zasady korzystania ze Strony

 4. 4. Poprzez Stronę rozumie się stronę www.zywyrozaniec.pl z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki zewnętrzne z niniejszej strony, zwana dalej Stroną.

 5. 5. Poprzez Użytkownika rozumie się osobę korzystającą ze Strony.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Strona jest zarządzana przez Fundację "Pomocnicy Królowej Różańca Świętego" . Strona prowadzona jest przez redakcję "Królowej Różańca Świętego" oraz wybranych moderatorów, do których zmiany Fundacja zastrzega sobie prawo.

 2. 2. Inne strony internetowe prowadzone przez Fundację mogą podlegać odmiennym warunkom korzystania ze strony, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

 3. 3. Wejście i korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją wiążącego charakteru Regulaminu i przestrzeganie postanowień wynikających z Regulaminu.

 4. 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz celami utworzenia strony, a także obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

 5. 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt.4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. 1. Użytkownik po akceptacji niniejszego Regulaminu ma możliwość korzystania z zasobów wewnętrznych Strony, przeznaczonych dla Użytkowników.

 2. 2. Użytkownik może założyć konto na Stronie podając odpowiednie Dane. Założenie konta na Stronie jest bezpłatne.

 3. 3. Użytkownik zakładający konto na Stronie zobowiązuje się do:

  • • zachowywania wszelkich norm społecznych i kultury osobistej.

  • • korzystania ze strony w sposób nie uciążliwy dla innych Użytkowników.

  • • nie publikowania treści niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego, a w sytuacji wątpliwej, precyzowania swoich wpisów poprzez odniesienia do publikacji z nadanym imprimatur.

   • nie rozpowszechniania treści (publikacji, orędzi, objawień) których treść nie jest zatwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary lub stoi w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego. W przypadku własnych objawień prywatnych (wizji, orędzi, natchnień itp.), co do których nie ma stanowiska Kościoła katolickiego, należy podać imiennie osobę duchowną (czynnego i nie suspendowanego kapłana Kościoła rzymsko-katolickiego), który treści te bada i zatwierdza swoim autorytetem jako kierownik duchowy.

  • • nie prowadzenia na stronie działalności marketingowej, reklamowej, naukowej lub zwracania się z prośbami o pomoc finansową lub materialną, w sposób jawny lub ukryty (przez Prywatne Wiadomości) bez porozumienia z Fundacją i bez pośrednictwa Organizacji Pożytku Publicznego (które zgodnie z prawem mogą przyjąć 1% podatku).

  • • nie publikowania treści gorszących, niemoralnych, z elementami nagości, o charakterze seksistowskim, rasistowskim, mowy nienawiści, prywatnych wiadomości od innych użytkowników, materiałów zastrzeżonych, podważających decyzje moderacji i innych, które mogą budzić wątpliwość.

  • • nie naruszania praw osób trzecich oraz praw Fundacji.

  • • nie publikowania treści z innych stron lub publikacji bez podania tytułu lub autora.

 4. 4. Użytkownik nie może zakładać więcej niż jednego konta.

 5. 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ptkt. 3 i 4 właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące zaprzestania przez Użytkownika naruszeń w tym: zawieszenia konta, wymagania od Użytkownika wyjaśnień, trwałego zablokowania konta.

 6. 6. Korzystanie z biuletynu e-mail nie jest obligatoryjne i Użytkownik ma możliwość włączenia tej możliwości na etapie rejestracji oraz wyłączenia poprzez kliknięcie na link zawarty w biuletynie. Dodatkowe wytyczne dla użytkowników, jak i komunikaty oraz decyzje moderatorów, są przedstawiane przez moderatorów w tym dziale forum.

​IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI

 1. 1. Fundacja odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

 2. 2. Fundacja nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

 3. 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści Strony, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści Strony są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

 4. 4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Fundacja nie ma wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

 5. 5. Fundacja prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniając poprawność jej działania.

 6. 6. Fundacja nie gwarantuje stałej dostępności Strony, jak również jej poprawnego funkcjonowania.

 7. 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:

 • • Naruszenia praw osób trzecich spowodowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony bez zachowania niniejszego Regulaminu

 • • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony lub jej niedostępności, zwłaszcza spowodowanych przyczynami niezależnymi od Fundacji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Fundacja nie była w stanie zapobiec.

   • inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

  8. Fundacja nie prowadzi na stronie kierownictwa duchowego pozostawiając pełne kompetencje do rozstrzygania spraw duchowych poprzez sakrament spowiedzi i zachęcając do uczestnictwa we nie wirtualnych wspólnotach Kościoła katolickiego pod opieką kapłana. Rady użytkowników strony mają charakter prywatny.

​V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Fundacji jest administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.

 2. 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Fundację w celu świadczenia usług, archiwizacji, zarządzania Stroną, a także w celach marketingowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 3. 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

 4. 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania lub rejestracji.

 5. 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

 6. 6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.

 7. 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych, ściągnięcia wierzytelności, egzekwowania postanowień płynących z niniejszego Regulaminu lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych bez podawania Danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkowników.

 8. 8. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

 9. 9. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy lub członkowie Fendacji w celach wymienionych powyżej. Pracownicy i członkowie Fundacji są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

 10. 10. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

 11. 11. Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

 12. 12. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.

 13. 13. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych.

VI PRAWA AUTORSKIE

 1. 1. Fundacja zastrzega, że Strona oraz zawarte na niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Strony treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji lub podmiotów z nim współpracujących.

 2. 2. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

 3. 3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

 4. 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

VII KONTAKT Z MODERATOREM, ZGŁOSZENIA

 1. 1. Pytania dotyczące użytkowania Strony należy składać na adres poczty elektronicznej.

 2. 2. Kontakt z moderatorem (pytania, zgłoszenia, zapytania) jest możliwy poprzez Prywatne Wiadomości wysyłane do konta Moderator.

 3. 3. Fundacja rozpatruje zgłoszenia błędów na stronie lub naruszenia Regulaminu w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

 4. 4. W sytuacji, kiedy podane w zgłoszeniu informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania zgłoszenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

 2. 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie.

 3. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.