Loading...

Regulamin

Regulamin

I DEFINICJE

 1. 1. Poprzez Dane Osobowe rozumie się informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP, adres E-Mail.

 2. 2. Przez Fundację rozumie się właściciela strony tj. Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4 Fundację Pomocnicy Królowej Różańca Świętego z siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4 NIP 7792415009, REGON 302485268, Rejestr KRS 0000470749, Wpis do Rejestru Stowarzyszeń pod datą 19 lipca 2013 r.

 3. 3. Poprzez Regulamin rozumie się niniejszy dokument prawny określający zasady korzystania ze Strony

 4. 4. Poprzez Stronę rozumie się stronę www.zywyrozaniec.pl z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki zewnętrzne z niniejszej strony, zwana dalej Stroną.

 5. 5. Poprzez Użytkownika rozumie się osobę korzystającą ze Strony.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1. Strona jest zarządzana przez Fundację "Pomocnicy Królowej Różańca Świętego" . Strona prowadzona jest przez redakcję "Królowej Różańca Świętego" oraz wybranych moderatorów, do których zmiany Fundacja zastrzega sobie prawo.

 2. 2. Inne strony internetowe prowadzone przez Fundację mogą podlegać odmiennym warunkom korzystania ze strony, z którymi należy zapoznać się odrębnie.

 3. 3. Wejście i korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją wiążącego charakteru Regulaminu i przestrzeganie postanowień wynikających z Regulaminu.

 4. 4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz celami utworzenia strony, a także obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

 5. 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt.4 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt. 4, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. 1. Użytkownik po akceptacji niniejszego Regulaminu ma możliwość korzystania z zasobów wewnętrznych Strony, przeznaczonych dla Użytkowników.

 2. 2. Użytkownik może założyć konto na Stronie podając odpowiednie Dane. Założenie konta na Stronie jest bezpłatne.

 3. 3. Użytkownik zakładający konto na Stronie zobowiązuje się do:

  • • zachowywania wszelkich norm społecznych i kultury osobistej.

  • • korzystania ze strony w sposób nie uciążliwy dla innych Użytkowników.

  • • nie publikowania treści niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego, a w sytuacji wątpliwej, precyzowania swoich wpisów poprzez odniesienia do publikacji z nadanym imprimatur.

   • nie rozpowszechniania treści (publikacji, orędzi, objawień) których treść nie jest zatwierdzona przez Kongregację Nauki Wiary lub stoi w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego. W przypadku własnych objawień prywatnych (wizji, orędzi, natchnień itp.), co do których nie ma stanowiska Kościoła katolickiego, należy podać imiennie osobę duchowną (czynnego i nie suspendowanego kapłana Kościoła rzymsko-katolickiego), który treści te bada i zatwierdza swoim autorytetem jako kierownik duchowy.

  • • nie prowadzenia na stronie działalności marketingowej, reklamowej, naukowej lub zwracania się z prośbami o pomoc finansową lub materialną, w sposób jawny lub ukryty (przez Prywatne Wiadomości) bez porozumienia z Fundacją i bez pośrednictwa Organizacji Pożytku Publicznego (które zgodnie z prawem mogą przyjąć 1% podatku).

  • • nie publikowania treści gorszących, niemoralnych, z elementami nagości, o charakterze seksistowskim, rasistowskim, mowy nienawiści, prywatnych wiadomości od innych użytkowników, materiałów zastrzeżonych, podważających decyzje moderacji i innych, które mogą budzić wątpliwość.

  • • nie naruszania praw osób trzecich oraz praw Fundacji.

  • • nie publikowania treści z innych stron lub publikacji bez podania tytułu lub autora.

 4. 4. Użytkownik nie może zakładać więcej niż jednego konta.

 5. 5. W przypadku stwierdzenia naruszenia ptkt. 3 i 4 właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące zaprzestania przez Użytkownika naruszeń w tym: zawieszenia konta, wymagania od Użytkownika wyjaśnień, trwałego zablokowania konta.

 6. 6. Korzystanie z biuletynu e-mail nie jest obligatoryjne i Użytkownik ma możliwość włączenia tej możliwości na etapie rejestracji oraz wyłączenia poprzez kliknięcie na link zawarty w biuletynie. Dodatkowe wytyczne dla użytkowników, jak i komunikaty oraz decyzje moderatorów, są przedstawiane przez moderatorów w tym dziale forum.

​IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI

 1. 1. Fundacja odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

 2. 2. Fundacja nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.

 3. 3. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany treści Strony, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści Strony są odpowiednie dla użytkownika i jego celów.

 4. 4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Fundacja nie ma wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

 5. 5. Fundacja prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Strony, zapewniając poprawność jej działania.

 6. 6. Fundacja nie gwarantuje stałej dostępności Strony, jak również jej poprawnego funkcjonowania.

 7. 7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:

 • • Naruszenia praw osób trzecich spowodowane przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony bez zachowania niniejszego Regulaminu

 • • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Strony lub jej niedostępności, zwłaszcza spowodowanych przyczynami niezależnymi od Fundacji lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Fundacja nie była w stanie zapobiec.

   • inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

  8. Fundacja nie prowadzi na stronie kierownictwa duchowego pozostawiając pełne kompetencje do rozstrzygania spraw duchowych poprzez sakrament spowiedzi i zachęcając do uczestnictwa we nie wirtualnych wspólnotach Kościoła katolickiego pod opieką kapłana. Rady użytkowników strony mają charakter prywatny.

​V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. 1. Fundacji jest administratorem danych osobowych Użytkowników Strony w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.

 2. 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez Fundację w celu świadczenia usług, archiwizacji, zarządzania Stroną, a także w celach marketingowych. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody.

 3. 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.

 4. 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania lub rejestracji.

 5. 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.

 6. 6. Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.

 7. 7. Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy, do celów rozliczeniowych, ściągnięcia wierzytelności, egzekwowania postanowień płynących z niniejszego Regulaminu lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych bez podawania Danych osobowych, pozwalających na identyfikację użytkowników.

 8. 8. Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.

 9. 9. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy lub członkowie Fendacji w celach wymienionych powyżej. Pracownicy i członkowie Fundacji są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych.

 10. 10. Hasła dostępu do strony nie należy podawać innym osobom i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

 11. 11. Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony lokalnie w pamięci przeglądarki na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Szczegóły znajdują się z menu pomocy właściwej przeglądarki. Wyłączenie lub wyświetlanie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony.

 12. 12. Poprzez korzystanie ze Strony Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie.

 13. 13. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych.

VI PRAWA AUTORSKIE

 1. 1. Fundacja zastrzega, że Strona oraz zawarte na niej materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowych w ramach Strony treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo stanowią przedmiot praw wyłącznych Fundacji lub podmiotów z nim współpracujących.

 2. 2. Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

 3. 3. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowanie, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.

 4. 4. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

VII KONTAKT Z MODERATOREM, ZGŁOSZENIA

 1. 1. Pytania dotyczące użytkowania Strony należy składać na adres poczty elektronicznej.

 2. 2. Kontakt z moderatorem (pytania, zgłoszenia, zapytania) jest możliwy poprzez Prywatne Wiadomości wysyłane do konta Moderator.

 3. 3. Fundacja rozpatruje zgłoszenia błędów na stronie lub naruszenia Regulaminu w ciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia.

 4. 4. W sytuacji, kiedy podane w zgłoszeniu informacje wymagają uzupełnienia, Fundacja zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania zgłoszenia.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

 2. 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie.

 3. 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  


  Drogi Użytkowniku,

  Od 25 maja 2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza dla Ciebie RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych), o którym ostatnio tyle się mówi. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas kluczowe – dlatego przygotowaliśmy pakiet niezbędnych informacji, które w przystępny sposób wyjaśnią Ci na czym polegają zmiany.

  Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

  Administrator Twoich danych osobowych

  Administrator to podmiot dbający o Twoje dane osobowe, zapewniających ich bezpieczeństwo oraz decydujący o tym, jak będą one wykorzystywane. Administrator Twoich danych osobowych to Fundacja Królowej Różańca Świętego NIP: 7792415009, REGON: 631079987, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań (dalej nazywane jako „My”).

  W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

  Twoje dane zostały nam przekazane przez Ciebie – w szczególności podczas zakładania konta na jednym z Naszych portali, uczestniczenia w dyskusjach, pozostawiania intencji modlitewnych i ofiar,  dopisania się do biuletynów informacyjnych, tworzenia wpisów na forum, pozostawiania komentarzy, przesyłania świadectw, finansowego wspierania naszych inicjatyw, zgłoszenia się po darmowe pakiety obrazków z nowenną lub egzemplarze gazety, a także w związku z uczestnictwem w Apostolacie Nowenny Pompejańskiej oraz organizowanych przy Naszym wsparciu pielgrzymkach i rekolekcjach.

  Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ było to niezbędne do Kontaktu z Tobą w ramach Naszych inicjatyw, w szczególności do:

  • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Naszych portali,
  • obsługi reklamacji, w przypadku gdy złożysz taka reklamację, a także korespondencji zwrotnej;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych na Naszych portalach – jeżeli założyłeś takie konto;
  • umożliwienia Ci zamieszczania przez Ciebie na Naszych portalach wpisów na forum, intencji modlitewnych, komentarzy oraz innych form aktywności;
  • publikowania świadectw wiary, które do nas przesyłasz,
  • umożliwienia Ci wsparcia projektów katolickich za pośrednictwem portalu http://wdowigrosz.pl;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą w związku z organizacją rekolekcji i pielgrzymek, w tym w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu i obsługi;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z Naszymi inicjatywami, takimi jak Apostolat Nowenny Pompejańskiej oraz w związku ze świadczeniem przez Nas usług;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celach wskazanych poniżej:

  • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie Twoją aktywnością na Naszych portalach;
  • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego Naszych własnych usług lub usług bądź towarów osób trzecich;
  • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności Naszych portali i serwisów, w tym w celu poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  • obsługa Twoich próśb w ramach obsługi użytkownika oraz próśb i zapytań wysyłanych przez formularze kontaktowe;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów, akcji promocyjnych oraz innych inicjatyw, w których możesz wziąć udział;

  Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc świadczyć Ci nasze usługi. Stąd zazwyczaj prosimy o podanie Cię następujących danych osobowych:

  • adres e-mail,
  • telefon – w przypadku zamówień w księgarni, pielgrzymek, rekolekcji, spotkań i innych inicjatyw wymagających jego podania;
  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo informacje o firmie i jej adresie (w przypadku firm) – w przypadku zamówień w księgarni, pielgrzymek, rekolekcji, spotkań i innych inicjatyw wymagających podania imienia i nazwiska oraz adresu;
  • login i hasło do konta.

  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli wykonywać na Twoją rzecz naszych usług, a Ty nie będziesz mógł uczestniczyć w naszych inicjatywach. Zbieramy tylko te dane, które musimy – bez Twojego loginu, nie utworzymy dla Ciebie konta. Bez podania przez Ciebie adresu do wysyłki, nie zrealizujemy zamówienia na bezpłatne obrazki, gazety, intencje mszalne. Bez wskazania przez Ciebie imienia i nazwiska oraz innych danych, nie będziesz mógł anonimowo uczestniczyć w pielgrzymce, rekolekcjach, dniach skupienia.

  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

  Nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane?

  Możliwe, że ostatni raz kontaktowałeś się z nami już jakiś czas temu i nie uważasz, że jeszcze kiedyś będziesz uczestniczyć w jednej z naszych inicjatyw. Pamiętaj, że możesz w każdym momencie żądać wszelkich informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych, a także ich całkowitego usunięcia lub aktualizacji.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś albo po prostu kontaktując się z nami. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

  Jakie inne uprawnienia masz wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych?

  Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Skontaktuj się z nami, jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości.

  Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Pamiętaj, że możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych

  Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony sytuację, w której się znalazłeś albo, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Napisz do Nas, a my się wszystkim zajmiemy – nie będziemy robili z Twoimi danymi osobowymi nic, bez Twojej zgody.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Z uwagi na ścisłą współpracę między Wydawnictwem Rosemaria w osobie Marka Wosia prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marek Woś „Wydawnictwo Rosemaria”, NIP: 7791953710, REGON: 631079987, ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań, a Fundacją Królowej Różańca Świętegoz siedzibą w Poznaniu, ul. Zbąszyńska 19/4,  60-359 Poznań, numer KRS: 0000470749, NIP: 7792415009, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Twoje dane osobowe udostępniane są wzajemnie przez te podmioty za w ramach prowadzonych przez Nas inicjatyw dla potrzeb ich obsługi.

  Twoje dane osobowe udostępniamy innym podmiotom tylko w porozumieniu z Tobą – np. w przypadku organizacji pielgrzymek, rekolekcji, dni skupienia, osobom, które zajmują się taka organizacją. Możemy także przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacja na Twoją rzecz Naszych inicjatyw. Przykładowo, jeżeli założyłeś konto na jakimś Naszym portalu – zakładamy, że będziesz chciał z tego konta korzystać i przechowujemy Twoje dane. Jeżeli zamówiłeś prenumeratę gazety – zakładamy, że chcesz otrzymać wszystkie zamówione egzemplarze i w celu wykonania umowy, przechowujemy Twoje dane. Jeżeli jesteś zainteresowany uczestnictwem w pielgrzymkach, rekolekcjach, dniach skupienia – zakładamy, że będziesz chciał, żebyśmy skontaktowali się z Tobą co do szczegółów następnej pielgrzymki, więc będziemy do tego czasu przechowywać Twoje dane.

  Przechowujemy Twoje dane także po zakończeniu naszych inicjatyw, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach:

  • dochodzenia roszczeń,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

  Przechowujemy także Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym nie będą przetwarzane w formie profilowania).

  Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

  Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

  adres e-mail: kontakt@pkrs.org.pl. adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. ul. Zbąszyńska 19/4, 60-359 Poznań.