Loading...

Nowenna do Bożego Narodzenia | Forum Nowenny Pompejańskiej

Lokalizacja tematu: Forum » Różności » Propozycje
Besia
Besia Gru 13 '13, 12:01

Kochani zbliżają się święta Bożego Narodzenia proponuję przygotować się do nich przed odmawianie pięknej nowenny od 16 do 24 grudnia

Nowenna jest oparta na tekstach z Pisma Świętego i wykorzystująca motywy gregoriańskie, w starych drukach nazywana "Nowenną do Bożego Narodzenia". Struktura tego nabożeństwa przypomina przedsoborowe Nieszpory, w których hymn śpiewano zawsze po czytaniu. Szczególnie ważnym elementem nowenny, są śpiewane na gregoriańskie melodie.


DZIEŃ I - 16 GRUDNIA
Przyjdź, Panie Jezu


Panie Jezu Chryste, oto przychodzisz na ziemię jako Pan i Król całego stworzenia. Szczęśliwi ci, którzy są gotowi wyjść na Twoje spotkanie. Przygotowując się na Twe przyjście, ofiarujemy Tobie nasze pełne miłości oczekiwanie i naszą modlitwę. Pośród cierpień i niepewności naszych czasów przyzywamy Twojej obecności. Ożywieni nadzieją nowego nieba i nowej ziemi, kierujemy nasz wzrok ku temu, co wieczne, nieprzemijające i święte. Prosimy, abyś nawiedził nas swoją łaską i ubogacił swą obecnością.
Prosimy za wszystkich ludzi, którzy z nadzieją oczekują Twojej pomocy, łaski i miłosierdzia Niech wszyscy na całym okręgu ziemi zaznają radości Twojego przyjścia. Prosimy także za tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i nie wierzą; wylej na nich strumienie ożywczej łaski, udziel im darów pokoju i poznania Twojej nieskończonej miłości. Zechciej przyjąć nasze modlitwy. Panie, przyjdź, aby uwolnić nas z ziemi wygnania i połącz nas kiedyś w Twoim chwalebnym Królestwie, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...


 

DZIEŃ II - 17 GRUDNIA
Pragnienie i radość

Panie Jezu Chryste, Twoje przyjście do nas jest podobne do blasku wschodzącego słońca, do rosy spadającej na ziemię. Ty przyjąłeś Ciało z Maryi Dziewicy i stałeś się Człowiekiem. W ten sposób spełniły się obietnice przepowiedziane przez Proroków. Prosimy Cię, daj nam lepiej rozumieć tajemnicę Twojego przyjścia do nas. Oświeć nas, abyśmy za przykładem Twoich Świętych, pojęli tajemnice Twego Królestwa, do którego zostaliśmy wezwani. Niech towarzyszy nam świadomość, że należymy do ludu wybranego, ubogaconego błogosławieństwem i obietnicą daną Abrahamowi i jego potomstwu. Niech wszystkie rodziny na całej ziemi odnajdą w Tobie siłę, radość i pokój. Niech wszystkie narody od wschodu do zachodu słońca karmią się u stołu Twego Słowa i Eucharystii. Daj nam tę łaskę, o Panie, abyśmy Twego przyjścia oczekiwali na modlitwie i uwielbianiu Twojego imienia. Spraw, abyśmy, skoro przyjdziesz i zakołaczesz, z radością wyszli na Twoje spotkanie. Który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

DZIEŃ III - 18 GRUDNIA
Przygotowanie


Panie, Twa mądrość ogarnia całe stworzenie, zarządza wszystkim z łagodnością i mocą. Przyjdź i naucz nas dróg mądrości. Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, ześlij nam Ducha świętości, abyśmy nasze dusze przygotowali na Twe spotkanie. Udziel nam łaski odpuszczenia wszystkich grzechów i uwolnij nas od win. Przymnóż nam wiary i rozbudź w nas umiłowanie Twojej świętej woli. Umocnij naszą nadzieję na osiągnięcie dóbr wiecznych. Rozpal naszą miłość, która prowadzi do świętości. Dopomóż nam, stworzonym na obraz i Twoje podobieństwo, odbudować to, co zniszczył w nas grzech. Niech Twoja, dobroć umocni nas i pomoże przygotować się na Twe przyjście, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu ...

DZIEŃ IV - 19 GRUDNIA
Świadectwo Boga


O Panie, Ty ukazałeś się Mojżeszowi w płonącym krzaku, a na górze Synaj nadałeś mu Prawo. Prowadź Twój lud i przyjdź, aby wybawić nas potężnym ramieniem. Syn Twój, o Panie, jest obecny pośród nas. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę i uczyń nas Jego wiernymi uczniami, którzy odważnie dają świadectwo Ewangelii. Daj nam zrozumieć, że miłość Twoja, jaką nas umiłowałeś, uczyniła nas Twoimi dziećmi. Niech zatem nic nie przeszkadza nam w dawaniu świadectwa naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i wyznawaniu prawd Ewangelii. Dopomóż także wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo, aby na wzór Jana Chrzciciela z mocą ukazywali ludowi Chrystusa Zbawiciela. Spraw także, Ojcze niebieski, aby wszyscy ludzie budowali nowy świat i wzajemnie okazywali się braćmi. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który jako Baranek gładzi grzechy świata i z Tobą oraz Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

DZIEŃ V - 20 GRUDNIA
Posłuszeństwo sprawiedliwego


Panie Jezu Chryste, przed Tobą upadają wszyscy królowie, wszystkie narody przyzywają Twego imienia, przyjdź i zbaw nas. Przez Ciebie zanosimy Bogu Ojcu nasze dziękczynienie za wierność Jego obietnicom, za zapowiedź Twojego przyjścia, za Twoje narodzenie z rodu Dawida, za Twoje przyjście jako Zbawiciela świata. Dopomóż nam wiernie wypełnić Twoje zamiary względem nas. Niech za przykładem świętego Józefa będziemy zawsze posłuszni Twojej woli, także wtedy, gdy wszystko zdawać się będzie spowite w mroku. Naucz nas w wewnętrznym milczeniu rozpoznawać Twój głos i Twoje natchnienia. Daj nam trudzić się po to, aby imię Twoje i nadzieja zbawienia dotarły do wszystkich ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je dla chwały Twojego imienia, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

DZIEŃ VI - 21 GRUDNIA
Służebnica Pańska


Panie Jezu Chryste, Ty przychodzisz, aby wybawić ludzi pogrążonych w mrokach i cieniu śmierci. Przyjmij dzisiaj nasze dziękczynienie. Dziękujemy Ci za to, że chciałeś mieć Matkę, najczystszą Dziewicę Maryję. Dziękujemy za Jej "fiat", wypowiedziane w sposób wolny i z zupełnym oddaniem się Bogu. Dzięki Ci składamy, o Panie, że przez Maryję stałeś się Człowiekiem, naszym bratem. Dzięki za to, że Matkę Twoją włączyłeś w tajemnicę zbawienia i odkupienia ludzi. Dzięki, że uczyniłeś Ją naszą najmilszą Matką oraz doskonałym wzorem i obrazem Twojego Kościoła. Przyjmij to nasze podziękowanie i pozwól nam przeżyć tajemnice Twojego narodzenia z pokorą i miłością Twojej najczystszej Matki. Ty z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

DZIEŃ VII - 22 GRUDNIA
Bóg z nami

Przyjdź, Panie Jezu i oświeć tych, którzy pogrążeni są w mrokach i cieniach śmierci. Przyjdź i okaż nam miłość Ojca na nowo. Zamieszkaj pośród nas i naucz dróg roztropności. Chwała Tobie, Panie, za miłość niewysłowioną, która skłoniła Cię, byś stał się naszym bratem. Chwała Tobie i uwielbienie, za to, że włączyłeś nas do rodziny Twojego Kościoła, za to, że w nasze serca wlałeś nadzieję życia wiecznego w Twoim Królestwie. Miłością naszą chcemy wynagrodzić brak miłości i to, że ludzie Cię nie przyjęli. Niech rozbłyśnie nad nami światło Twej chwały. Niech Twoje przyjście zwycięży i rozproszy ciemności zła, a ludzi podległych niewoli grzechu uwolni. Przyjdź, o Panie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

DZIEŃ VIII - 23 GRUDNIA
Miłość, która zbawia

Przyjdź, Panie, upragniony Królu narodów, połącz ludy więzami miłości; przyjdź i zbaw człowieka, którego z ziemi utworzyłeś. Przyjmij, Ojcze Niebieski, nasze wołanie i okaż nam Twoje miłosierdzie. Uwolnij nasze serca od smutku i oziębłości. Rozpal naszą miłość. Uczyń nas narzędziami pokoju w Twoim Kościele. Napełnij nas darami Twego Ducha, Jego miłością, nadzieją zbawienia i zachowaj nas wiernymi w Twojej służbie. Od Ciebie, Ojcze miłosierdzia, oczekujemy zbawienia. Niech nowe narodzenie Twojego Syna wyzwoli nas z niewoli wszystkich grzechów. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

DZIEŃ IX - 24 GRUDNIA
Dziecię nam się narodziło

O Zbawicielu, Królu nasz i dawco prawa, nadziejo i zbawienie wszystkich ludów, przyjdź i zbaw nas, Panie, nasz Boże. Ty jesteś Słowem Boga, które stało się Ciałem, które zamieszkało między nami dla naszego zbawienia. Ty jesteś naszą pociechą i umocnieniem w ziemskiej pielgrzymce. Pomóż nam, Jezu, przyjąć tajemnice zbawienia sercem prostym i czystym. Pozwól nam jak najobficiej czerpać z Twego Boskiego życia, które nam przyniosłeś. Naucz nas na wzór Twojej Matki słuchać i wiernie zachowywać słowo Boże. Niech nasza modlitwa wyjedna pokój uciśnionym, ubogim i maluczkim. Niech radują się, że ich kochasz najwięcej. Niech ludzie całej ziemi uwierzą i przyjmą Ciebie. Usłysz, o Panie, te nasze modlitwy dla chwały Twojego imienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

K. A słowo stało się Ciałem.
W. I zamieszkało między nami.

Módlmy się:
Boże, Ty przedziwnie stworzyłeś człowieka na Twój obraz, i przedziwnie odkupiłeś nas i odnowiłeś, * udziel nam uczestnictwa w Boskim życiu Twego Syna, który zechciał przyjąć naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

POBUDKA

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

1. Raduj się Córko Syjonu
i ciesz się wielce Córko Jeruzalem
Oto Pan twój przyjdzie
i w dniu tym światłość wielka będzie,
A z gór pocieknie słodycz;
Miód i mleko popłynie z pagórków,
Albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

2. Oto przyjdzie Bóg i człowiek
z domu Dawida zasiąść na tronie,
A ujrzycie i rozraduje się serce wasze.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

3. Oto przyjdzie Pan nasz obrońca,
Święty Izraela z królewską koroną na głowie
I zapanuje od morza do morza
I od wód wielkich poza krańce świata.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

4. Oto ukaże się Pan i nie zawiedzie.
Chociażby zwlekał, ty Go wyczekuj,
Albowiem wnet zaniecha zwłoki.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

5. Zstąpi Król Chrystus jak rosa na kwiaty
I wtedy wzejdzie sprawiedliwość i pokój obfity;
A cześć Mu oddadzą wszyscy ziemscy królowie
I wszystkie narody służyć Mu będą.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

6. Narodzi się nam Malutki,
A zwać się będzie Bogiem Mocnym.
Zasiądzie na tronie Dawida, Ojca Swojego
I będzie panował potężnym ramieniem.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

7. Betlejem miasto Boga najwyższego,
Z ciebie wynijdzie władca Izraela
A wyjście Jego jak od początków wieczności
I ukaże się wielkim wobec całego świata;
A pokój nastanie na ziemi gdy On przyjdzie.

Na przyjście Chrystusa Króla pójdźmy wszyscy z pokłonem

24 grudnia:
Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na ziemi
I panował nam będzie Zbawiciel świata.

Już blisko jest Pan. Pójdźmy wszyscy z poklonem.

PSALM

1. Radujcie się niebiosa i wesel się ziemio,
A wy góry chwałę oddajcie

2. Góry okryjcie się wdziękiem,
A pagórki sprawiedliwością.

3. Bo Pan do nas przyjdzie
I nad swymi ubogimi się zmiłuje.

4. Spuśćcie rosę niebiosa, a obłoki sprawiedliwego,
Niech ziemia się otworzy i zrodzi Zbawiciela.

5. Pamiętaj o nas, Panie
I odwiedź nas z Twoim zbawieniem.

6. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
I zbawienie swoje nam podaj.

7. Wyśli Baranka, Panie, władcę ziemi
Ze skały pustyni na górę Syjonu.

8. Przyjdź nas wyzwolić, Panie, Boże zastępów,
Pokaż nam oblicze a będziemy zbawieni.

9. Przyjdź, Panie i przynieś nam swój pokój
Abyśmy się z Tobą weselić mogli.

10. Abyśmy poznali na ziemi drogę Twoją, Panie,
Wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje.

11. Okaż Twoją potęgę i przyjdź, Panie,
Aby nas wszystkich zbawić.

12. Przyjdź, Panie, nie zwlekaj
I rozerwij kajdany Twojego narodu.

13. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił.
A od Twego oblicza niechby góry spłynęły.

14. Przyjdź i okaż nam Twoje Oblicze, Panie,
Ty, co siedzisz ponad Cherubami.

15. Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.

16. Jak była na początku i zawsze i ninie
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.

HYMN

1. Głos jasny dał się słyszeć już
I wśród ciemności dżwięcznie brzmi
Daleko znikną złudne sny,
Bo Jezus Chrystus w górze lśni.

2. Baranek Boży zbliża się
Umorzyć darmo grzechów dług,
We łzach więc łączmy modły swe
o przebaczenie prosząc win.

3. Stworzyciel świata, wielki Bóg
swym ciałem niosąc wolność ciał
na siebie przybrał postać sług,
by zbawić, którym życie dał.

4. Niebieskiej łaski spływa zdrój
do czystej Rodzicielki wnętrz
i Panna bierze w żywot swój
nieznanych jej tajemnic czar.

5. Przeczystej piersi żywy dom
na Swą świątynię zmienia Syn
i Panna, której nie zna mąż
poczyna Boga w łonie swym.

6. Niech chwałę przyjmie Ojciec Bóg,
jedyny także Jego Syn
i Święty Pocieszyciel Duch,
aż w nieskończony wieków czas. Amen.

(Dalej Nowennę sprawuje się wg porządku określonego dla poszczególnych dni)

MAGNIFICAT

Antyfona:  Oto przyjdzie Król i Pan ziemi
I zdejmie jarzmo niewoli naszej

Kantyk

1. Uwielbiaj duszo moja, sławę Pana mego;
Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego

Bóg mój, zbawienie moje jedyna otucha
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

3. Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

4. Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

5. Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
Którego moc przedziwna, święte imię Jego.

6. Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

7. Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

8. Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

9. Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

10. Przyjął do łaski sługę Izraela cnego,
Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

11 Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

12. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy Jedynemu,
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

13. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.
(Powtarza się antyfonę)

V. Pan z wami.
R. I z duchem twoim.
V. Módlmy się:
Pospiesz, prosimy Cię, Panie, i nie zwlekaj
lecz ześlij nam potężną pomoc z nieba,
aby radość z Twego przyjścia podniosła tych, co ufają Twej dobroci.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
R. Amen.

V. Pan z wami.
V. Błogosławmy Panu.
R. I z duchem twoim.
R. Bogu niech będą dzięki.

Na koniec śpiewa się antyfonę: Matko Odkupiciela

Polska wersja łacińskiej antyfony "Alma Redemptoris Mater".

Posłuchaj

1. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza!
Gwiazdo Morska do nieba ścieżko najprościejsza!
Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego.
Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.

2. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający
w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.
Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela,
Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.

3. Panno przedtem i potem, z świata podziwieniem,
uczczona Gabryjela wdzięcznym pozdrowieniem.
Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi,
ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego

V. Módlmy się:
Boże, któryś zrządził,
że za zwiastowaniem Najświętszej Panny Maryi
Słowo Twoje Ciałem się stało,pokornie Cię błagamy,
spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Tej,
w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.