Loading...

Info

ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"

ROZMYŚLANIA "Z BOGIEM"

codzienne rozmyślania o Bogu 

 • Utworzona: Sie 25 '16, 20:00
 • Admin: Ewa

Użytkownicy

Bieżące wiadomości

 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Co oznacza słowo Wierzę? Słowo Wierzę oznacza to samo, co: dla powagi Boga objawiającego mocno przystaję na prawdy zawarte w Składzie Apostolskim.
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Jezus odpowiedział im: Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga" (J 6, 45). Nie tylko będą uczniami Boga, ale także uczniami pojętnymi i takimi, którzy posiądą naukę Mistrza. Rzuć tylko okiem wstecz, W ostatnich dniach przesunęły ci się przed oczyma trzy wielkie tajemnice Zielonych Świątek. Teraz zaś patrz pilnie, w jaki sposób dowiodły pierwsze gminy chrześcijańskie, że były chętnymi uczennicami Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie szkicują ci to w wzruszająco pięknym obrazie: "Wszystko mieli wspólne" (Dz 2, 44). Duch Święty jest twórcą dobrze pojętego komunizmu! Komunizm współczesny głosi: "Co twoje, to moje!" Chodzi mu o wywłaszczenie, o wzbogacenie się kosztem bliźniego, o walkę z podstawą wszelkiego porządku, z prywatną własnością. Chrześcijańscy komuniści z Jerozolimy i idący w ich ślady członkowie zakonów katolickich głoszą: "Co moje, to twoje!" Wszystko należy do wszystkich. Potrzeba jednego jest potrzebą wszystkich. A przy furtach klasztornych dziś jeszcze ustawicznie łamie się chleb głodnym. Niech ten duch chrześcijańskiego komunizmu płonie także w twoim sercu. Chętnie obdarzaj potrzebujących, bądź gościnny. Nie przykuwaj się w niechrześcijański sposób do pieniądza. "Dawajcie, a będzie wam dane" (Łk 6, 38). "Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących" (Dz 4, 32). Wzruszająco piękny duch braterstwa! Spełniły się słowa proroka: "Trwóżcie się, aż zostanie wylany na nas Duch z wysokości. Wtedy pustynia stanie się sadem, a sad za las uważany będzie. Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju, w mieszkaniach bezpiecznych, w zacisznych miejscach wypoczynku" (Iz 32, 15-18). Ileż mógłby się tu nauczyć świat pozbawiony wszelkiego pokoju, miłości, a co za tym idzie i wesela! Przynajmniej ty pielęgnuj tego ducha miłości i braterstwa w swoim kręgu! Cierpliwa miłość i miłująca cierpliwość względem wszystkich! To jest duch z Ducha Świętego. Albowiem św. Wawrzyniec Justynian pisze: "Duch ten miłuje jedność, pokój i zgodę". A ileż nauki mogłyby zaczerpnąć stąd nasze katolickie stowarzyszenia! Czyż nie kroczą one po większej części wyłącznie swoimi drogami? Czyż w większości wypadków nie przechodzą z jakąś zimną obojętnością koło bratnich związków? Czy zdobywają się na zjednoczenie wszystkich poszczególnych stowarzyszeń przynajmniej na jedyne, wielkie i bratnie święto parafialne? A przecież ten duch rozbicia, to niekatolicki duch, to nie duch jedności, który ożywiał pierwsze gminy chrześcijańskie. To jest duch kastowości! Jakże ten duch jest daleki od tak gorąco przez Ojca świętego zalecanej akcji katolickiej! Użyj w tej ważnej kwestii całego swojego wpływu. Stowarzyszenia matek, mężczyzn, młodzieńców, panien i wszystkie inne muszą iść ręka w rękę, pomagając sobie wzajemnie i po bratersku. Precz z duchem kastowości! Słuchaj dlatego z natężeniem napomnienia Nauczyciela narodów: "Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie - dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!" (Flp 2, 1-4).Jezus odpowiedział im: Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga" (J 6, 45). Nie tylko będą uczniami Boga, ale także uczniami pojętnymi i takimi, którzy posiądą naukę Mistrza. Rzuć tylko okiem wstecz, W ostatnich dniach przesunęły ci się przed oczyma trzy wielkie tajemnice Zielon...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem" (J 10, 1). Ta ewangelia naprowadza cię na trzecie wielkie zdarzenie Zielonych Świątek. W dzisiejszej ewangelii Chrystus rozumie przez owczarnię Kościół. Ten zaś w uroczystość Zielonych Świąt obchodzi swoje narodziny! Kościół miał pośredniczyć w udzielaniu łaski i światła Ducha Świętego wszystkim narodom. Jest on zgromadzeniem wiernych, którzy przyznają się do tej samej wiary, do jedności i do tych samych sakramentów, którzy stoją pod kierownictwem prawowitych pasterzy, szczególnie papieża i biskupów. Kolebką tego Kościoła jest pierwsza uroczystość Zielonych Świąt. Ponad 3000 ludzi różnych języków i kolorów zgromadziło się i dało się ochrzcić. A Duch Święty spoił ich w jedno. Spoił ich w przedziwną jedność i potęgę. W jedność nauczania, w potężną jedność organizacji, która oparła się wszystkim wewnętrznym i zewnętrznym prześladowaniom. To są cechy Kościoła dobrze ci znane. Jeden tylko jest Kościół; Chrystus bowiem mówi o swoim Kościele (Mt 16, 18), "o jednej owczarni i jednym pasterzu" (J 10, 16). Jeden jest jego duch, gdyż Jezus błagał Ojca: "Proszę, aby wszyscy byli jedno" (J 17, 20). Apostoł ze szczególną siłą uderza: "Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich" (Ef 4, 5). Jest on katolicki, tzn. przeznaczony dla wszystkich i rozciągający się na wszystkie ludy, tak że już św. Paweł mógł powiedzieć: "O wierze waszej mówi się po całym świecie" (Rz 1, 8). Jest on apostolski, ponieważ wybudowany jest na "fundamencie Apostołów" (Ef 2, 20). Jest święty, zarówno w swej nauce, jak środkach, a niemniej także w swoich członkach. Jest nieomylny, albowiem powiedział Pan o Kościele nauczającym: "Kto was słucha, mnie słucha" (Łk 10, 16). Będzie on trwał po wszystkie wieki, aż do skończenia się czasów, albowiem "moce piekielne go nie przemogą" (Mt 16, 18). Chowaj głęboką wdzięczność w sercu, że zostałeś powołany do tego Kościoła. Pamiętaj o wielkości łaski, która dzięki wybraniu do prawdziwego Kościoła, stała się twoim udziałem przed milionami innych. Miłuj Kościół. Życiem swoim przynoś mu chwałę i sprawiaj radość. Módl się za tych, którzy błąkają się poza prawdziwą owczarnią. Stój przy Chrystusie, o którym pisze Apostoł: "Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie" (Ef 5, 25).Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem" (J 10, 1). Ta ewangelia naprowadza cię na trzecie wielkie zdarzenie Zielonych Świątek. W dzisiejszej ewangelii Chrystus rozumie przez owczarnię Kościół. Ten...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Intencja wspólnoty: Módlmy się za ofiary cywilizacji śmierci: aborcji, eutanazji, niszczenia rodziny oraz promowania dewiacji, a także o nawrócenie osób za to odpowiedzialnych. + Dodaj własną intencję Czerwiec ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia.
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  "Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła" (J 3, 21). Kwestia postawiona przez Piłata: "Co to jest prawda?" (J 18, 38), została rozstrzygnięta. A mianowicie wyczerpującą odpowiedź daje Ewangelia ogłoszona przez Tego, który powiada o sobie: "Ja jestem prawdą" (J 14, 6). Trzeba było zaznajomić jeszcze świat z Ewangelią, w czym pomogło działanie Ducha Świętego. Albowiem drugim niezmiernej wagi zdarzeniem Zielonych Świątek to zapoczątkowanie przepowiadania Ewangelii! Książę apostołów, Piotr, powstał i nauczał o Jezusie ukrzyżowanym i chwalebnym jego zmartwychwstaniu. Za nim poszli inni apostołowie. A czego dokonał Duch Święty przez przepowiadanie Ewangelii? Wniósł tą drogą światłość w ciemny świat. Padły smugi rozświetlające, czym Bóg a czym człowiek, czym czas a czym wieczność, czym cierpienie i śmierć sama. Jak olbrzymia, rzucająca snopy światła, latarnia morska wskazywała Ewangelia po omacku idącym, szukającym i błąkającym się - sens życia, jego cel i drogę do celu wiodącą; wskazywała im nieśmiertelność duszy, miłość ku ubogim, starcom i chorym; wskazywała godność kobiety i nawet ostatniego niewolnika; wskazywała, czym cnota a czym grzech, i wreszcie padały jej promienie za grób, naświetlając wieczną nagrodę i karę. Wyniki już pierwszego wystąpienia z nauką Ewangelii były zdumiewające. Ponad 3000 żądnych zbawienia przyjęło Chrzest św. i pytali się w świętej gorliwości: "Cóż mamy czynić, bracia?" (Dz 2, 37). Łasce Ducha Świętego zawdzięczamy, że Ewangelia św. dochowała się nam i tobie. On poprzez długi szereg papieży i biskupów zachował ją nieskażoną. Odnoś się więc z wielką czcią do tej księgi nad księgami. Wybierz sobie to dzieło Ducha Świętego na swoją lekturę. Z niego zawsze przemawia ten sam Duch Święty, który je natchnął i ustrzegł. Pamiętaj zawsze, że nauka Ewangelii "nie jest słowem ludzkim, ale słowem Boga" (1 Tes 2, 13).Intencja wspólnoty: Módlmy się za ofiary cywilizacji śmierci: aborcji, eutanazji, niszczenia rodziny oraz promowania dewiacji, a także o nawrócenie osób za to odpowiedzialnych. + Dodaj własną intencję Czerwiec ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia."Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła" (J 3, 21). Kwestia postawiona przez Piłata: "Co to jest prawda?" (J 18, 38), została rozstrzygnięta. A mianowicie wyczerpującą odpowiedź daje Ewangelia ogłoszona przez Tego, który powiada o sobie: "Ja jestem prawdą" ...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Intencja wspólnoty: Módlmy się, aby Bóg pouczył nasze serca światłem Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać w Nim co jest prawe i weselić się zawsze Jego pociechą. + Dodaj własną intencję 2 za dziecko nienarodzone w ramach adopcji dziecka nienarodzonego4 za drużynę piłkarzy Górnika Zabrze odnosili sukcesy w Extraklasie ,za Kasię AŻEBY Arka spa w Kolobrzegu była czynna i przyjmowała ,abym mogła być przyjęta tam jak mialam zaplanowaneIntencja wspólnoty: Módlmy się, aby Bóg pouczył nasze serca światłem Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać w Nim co jest prawe i weselić się zawsze Jego pociechą. + Dodaj własną intencję 2 za dziecko nienarodzone w ramach adopcji dziecka nienarodzonego4 za drużynę piłkarzy Górnika Zabrze odnosili sukc...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Co się stanie z duszą po sądzie szczegółowym? Po sądzie szczegółowym dusza, jeżeli nie będzie mieć łaski z powodu grzechu śmiertelnego, zaraz idzie do piekła; jeżeli jest w stanie łaski, a jest także wolna od wszystkich grzechów powszednich i od wszystkich kar doczesnych, idzie zaraz do nieba; jeżeli zaś jest wprawdzie w stanie łaski, ale jeszcze ma na sobie jakiś grzech powszedni, albo jakąś nie odpokutowaną karę doczesną, dostaje się do czyśćca, dopóki nie uczyni w zupełności zadość sprawiedliwości Bożej.Intencja wspólnoty: Módlmy się, aby Bóg pouczył nasze serca światłem Ducha Świętego, abyśmy mogli poznać w Nim co jest prawe i weselić się zawsze Jego pociechą. + Dodaj własną intencję 2 za dziecko nienarodzone w ramach adopcji dziecka nienarodzonego4 za drużynę piłkarzy Górnika Zabrze odnosili sukcesy w Extraklasie,za Kasię AŻEBY Arka spa w Kolobrzegu była czynna i przyjmowała ,abym mogła być przyjęta tam jak mialam zaplanowaneCo się stanie z duszą po sądzie szczegółowym? Po sądzie szczegółowym dusza, jeżeli nie będzie mieć łaski z powodu grzechu śmiertelnego, zaraz idzie do piekła; jeżeli jest w stanie łaski, a jest także wolna od wszystkich grzechów powszednich i od wszystkich kar doczesnych, idzie zaraz do nieba; jeżel...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu" (J 14, 26). Znowu wielka uroczystość kościelna. Zielone Świątki! Wczuwaj się głęboko w ich ducha i wesel się z Kościołem św. Wielką pobudką do radości jest zwłaszcza tajemnica, którą obchodzimy przez tę uroczystość. Pierwszym doniosłym zdarzeniem Zielonych Świątek jest zesłanie Ducha Świętego: "Ukazały się im też języki jakby z ognia... I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym" (Dz 2, 3-4). To zstąpienie Ducha Świętego przejawiło się w zdumiewającej wprost mocy i łasce. Bo i czymże byli apostołowie? Aż do Zielonych Świąt byli ludźmi bojaźliwymi, ułomnymi, prostymi, a nadto chwiejnymi we wierze. A dziś? W Dziejach Apostolskich czytamy: "Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co ma znaczyć? - mówili jeden do drugiego. - Upili się młodym winem - drwili inni" (Dz 2, 12-13). Rzeczywiście, tłum jeszcze nigdy nie widział kolegium apostolskiego w takim usposobieniu. Teraz uczniowie Jezusa występują na arenę świata z takim zapałem, z taką mądrością i mocą zwycięską, że musiało to wszystkich zadziwić; pytali się więc o wyjaśnienie. Znikła bo jaźń przed ludźmi! Znikła chwiejność we wierze! Znikło tchórzliwe niezdecydowanie! Sprawdziła się na nich przepowiednia: "W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało" (Dz 2, 17). Kiedy ty obchodzisz swoje Zielone Świątki? Za każdym razem, ilekroć dostępujesz łaski uświęcającej, a więc przy Chrzcie św., przy Sakramencie Pokuty i przy Komunii św. A szczególnie przy Bierzmowaniu. Ono jest sakramentem Ducha Świętego. Bądź za to wdzięczny. Pozwól, by Duch Boży, jak ongiś apostołom, także twój język uświęcił i rozwiązał, byś mógł godnie stawać w obronie Boga i jego spraw. Szczególnie przez otwarte wystąpienie i gorliwość w współdziałaniu z Akcją Katolicką! Nie stawaj na przeszkodzie działaniu Ducha Świętego w tobie przez nędzny i tchórzliwy wzgląd ludzki. Zdaj się na jego światło i potęgę. Wołaj z głębi serca: "Wszechrzeczy Stwórco, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nade mną i całym Kościołem św.! Daj twoim wierzącym, w Tobie ufającym siedmiorakie dary! Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary."Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu" (J 14, 26). Znowu wielka uroczystość kościelna. Zielone Świątki! Wczuwaj się głęboko w ich ducha i wesel się z Kościołem św. Wielką pobudką do radości jest zwłaszcza tajemnica, którą obchodz...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Intencja wspólnoty: Błagajmy najłaskawszego Jezusa przez konanie Jego Przenajświętszego Serca i przez boleści Jego Niepokalanej Matki, aby obmył w swej Krwi grzeszników całego świata, którzy w tej chwili konają i tych, którzy dziś jeszcze mają umrzeć. + Dodaj własną intencję -I 3 Prośmy Boga, naszego Ojca i Opiekuna, o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny,] abyśmy wpierali ją naszą modlitwą i pracą i byli zdolni do wszelkich poświęceń dla nieJ,abym została oczyszczona z zarzutów i została uniewinniona -3 za Kasię aby postępowala zgodnie zTwoją wolą AŻEBY Arka spa w Kolobrzegu była czynna i przyjmowała ,abym mogła być przyjęta tam jak mialam zaplanowane CZERWIEC\LIPIECIntencja wspólnoty: Błagajmy najłaskawszego Jezusa przez konanie Jego Przenajświętszego Serca i przez boleści Jego Niepokalanej Matki, aby obmył w swej Krwi grzeszników całego świata, którzy w tej chwili konają i tych, którzy dziś jeszcze mają umrzeć. + Dodaj własną intencję -I 3 Prośmy Boga, naszeg...Więcej…
 • Ewa
  Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
  Co to jest grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny jest to przekroczenie prawa, popełniane z wiedzą i wolą przy świadomości ciężkiego przewinienia.

Moja Tablica

Musisz się zalogować, aby komentować
jakubowski
Lis 12 '16, 07:51
super grupa bede pisal i tutai prosze weszystki o modlitwe za mie zdrowie bug zaplac bo kiepsko czuje i gardlo mnie boli

Forum

Temat Ostatnia odpowiedź
Nie ma jeszcze tematów, napisz pierwszy.
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: