Loading...

  • Ewa
    Ewa dodał 1 nowe zdjęcia do albumu Najnowsze zdjęcia
    "Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła" (J 3, 21). Kwestia postawiona przez Piłata: "Co to jest prawda?" (J 18, 38), została rozstrzygnięta. A mianowicie wyczerpującą odpowiedź daje Ewangelia ogłoszona przez Tego, który powiada o sobie: "Ja jestem prawdą" (J 14, 6). Trzeba było zaznajomić jeszcze świat z Ewangelią, w czym pomogło działanie Ducha Świętego. Albowiem drugim niezmiernej wagi zdarzeniem Zielonych Świątek to zapoczątkowanie przepowiadania Ewangelii! Książę apostołów, Piotr, powstał i nauczał o Jezusie ukrzyżowanym i chwalebnym jego zmartwychwstaniu. Za nim poszli inni apostołowie. A czego dokonał Duch Święty przez przepowiadanie Ewangelii? Wniósł tą drogą światłość w ciemny świat. Padły smugi rozświetlające, czym Bóg a czym człowiek, czym czas a czym wieczność, czym cierpienie i śmierć sama. Jak olbrzymia, rzucająca snopy światła, latarnia morska wskazywała Ewangelia po omacku idącym, szukającym i błąkającym się - sens życia, jego cel i drogę do celu wiodącą; wskazywała im nieśmiertelność duszy, miłość ku ubogim, starcom i chorym; wskazywała godność kobiety i nawet ostatniego niewolnika; wskazywała, czym cnota a czym grzech, i wreszcie padały jej promienie za grób, naświetlając wieczną nagrodę i karę. Wyniki już pierwszego wystąpienia z nauką Ewangelii były zdumiewające. Ponad 3000 żądnych zbawienia przyjęło Chrzest św. i pytali się w świętej gorliwości: "Cóż mamy czynić, bracia?" (Dz 2, 37). Łasce Ducha Świętego zawdzięczamy, że Ewangelia św. dochowała się nam i tobie. On poprzez długi szereg papieży i biskupów zachował ją nieskażoną. Odnoś się więc z wielką czcią do tej księgi nad księgami. Wybierz sobie to dzieło Ducha Świętego na swoją lekturę. Z niego zawsze przemawia ten sam Duch Święty, który je natchnął i ustrzegł. Pamiętaj zawsze, że nauka Ewangelii "nie jest słowem ludzkim, ale słowem Boga" (1 Tes 2, 13).Intencja wspólnoty: Módlmy się za ofiary cywilizacji śmierci: aborcji, eutanazji, niszczenia rodziny oraz promowania dewiacji, a także o nawrócenie osób za to odpowiedzialnych. + Dodaj własną intencję Czerwiec ewangelizacyjna: Za cierpiących, aby pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa, odnaleźli drogi życia."Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła" (J 3, 21). Kwestia postawiona przez Piłata: "Co to jest prawda?" (J 18, 38), została rozstrzygnięta. A mianowicie wyczerpującą odpowiedź daje Ewangelia ogłoszona przez Tego, który powiada o sobie: "Ja jestem prawdą" ...Więcej…
'':
ściemnij
przesuń
Głosowanie: